Monthly Archives: November 2012

[File 01] From Ampawa with Love

เริ่มต้นด้วยภารกิจแรก หลังจากสายแจ้งให้ผมทราบว่าจะมีการก่อเหตุที่อัมพวา จึงรีบรุดหน้าไปสังเกตุการณ์

Posted in Pivate Diary | Tagged , | 1 Comment